nowy dowod osobisty Rybnik

Gdzie złożyć wniosek i odebrać nowy dowód osobisty w Rybniku

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Referat Dowodów Osobistych (SO-III)
Adres    BOLESŁAWA CHROBREGO 2 Pokaż na mapie
Telefon    32 43 92 198
Faks    32 42 24 124
eMail    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zakres działania biura

    przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych,
    wydawanie  dowodów osobistych,
    zakładanie kopert osobowych,
    prowadzenie archiwum kopert osobowych,
    niszczenie dowodów osobistych, w miejsce których wydane zostały nowe dowody, dowodów osób zmarłych oraz wyjeżdżających za granicę na pobyt stały,
    wprowadzanie danych dotyczących wydanych dowodów osobistych do zbioru danych osobowych PESEL,
    prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
    udostępnianie danych ze zbioru ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
    przekazywanie informacji kryminalnych na zapytanie Centrum Informacji Kryminalnych.

Procedura Wyrobienie nowego dowodu osobistego (Rybnik)

-    Wypełniony formularz wniosku (wersja do pobrana w urzędzie w Rybniku lub elektronicznie)
-    Dowód osobisty podlegający wymianie (do wglądu).
-    Dwie fotografie (aktualne, wyraźne i jednakowe) o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, równomierne oświetlenie twarzy.
-    Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii, a mianowicie:
        W przypadku wrodzonych lub nabytych wad narządu wzroku można dołączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami pod warunkiem przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności osoby z powodu wady narządu wzroku osoby do 16 roku życia (oryginał do wglądu) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z powodu wady narządu wzroku osoby, która ukończyła 16 lat (oryginał do wglądu).
        W przypadku noszenia nakrycia głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można dołączyć fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej (oryginał).

-    Odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał) - z zastrzeżeniem pkt 7 - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński i urodziły się poza gminą, w której ubiegają się o wydanie dowodu osobistego.
    Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (oryginał) - z zastrzeżeniem pkt 7 - w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, rozwiedzionych, wdów i wdowców, jeżeli akt nie został sporządzony w urzędzie stanu cywilnego gminy, w której ubiegają się o wydanie dowodu osobistego.

-    W przypadku wymiany dowodu osobistego nie dołącza się dokumentów wymienionych w pkt 4 i 5, jeżeli dane osobowe Wnioskodawcy zawarte w dowodzie nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy aktów stanu cywilnego.
 

-   W przypadku, gdy dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości, na żądanie organu, należy przedłożyć poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa.

Dostarczania dokumentów do dowodu osobistego Rybnika

    Formularz w formacie *.pdf jest dostępny tu
    Wydrukuj blankiet formularza dwustronnie, wypełnij ręcznie, podpisz i złóż osobiście w urzędzie.
    Wymagane dokumenty należy złożyć w urzędzie osobiście w godzinach jego pracy.
    Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego od osób obłożnie chorych i kalekich dokonywane jest na zasadach samodzielnie ustalanych przez poszczególne urzędy. Szczegółowa informacja na ten temat pojawi się po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
    W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat.
Terminy i sposób załatwienia sprawy

    Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku (część B formularza), które należy zwrócić przy odbiorze dowodu osobistego.
    Dowód osobisty lub Decyzja o odmowie wydania dowodu osobistego wydawana jest w ciągu miesiąca od złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami). Termin może ulec wydłużeniu do dwóch miesięcy w przypadkach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
    Odmowa wydania dowodu osobistego może nastąpić m.in. w następujących sytuacjach:
        Wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego.
        Wnioskodawca wnioskuje o wydanie dokumentu, którego treść będzie niezgodna z danymi ujawnionymi w rejestrach urzędowych.
    Wnioskodawca odbiera dowód osobisty osobiście w siedzibie urzędu.
    Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód zostaje unieważniony przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm². Unieważniony dowód zostaje zwrócony Wnioskodawcy.

Comments   

# Rybniczanka z rybnikaTiki 2013-02-15 10:16
Witam :lol:

Zamówiłam dowód osobisty, opłaciłam o 9.30 a przesyłka przyszła następnego dnia, jutro idę do Urzędu w Rybniku.

Pozdrawiam
Tiki z Rybnika
Reply | Reply with quote | Quote
# Niech żyje rybnik wraz z Fotografami amatoramiMaxi 2013-07-24 14:42
Pozdrowienia dla rybnika i wszystkich fotografów amatorow i nie tylko w Rybniku,
Reply | Reply with quote | Quote
# Dane statystyczne RybnikDowod OSOBISTY 2014-10-24 16:50
Rybnik miasto na prawach powiatu położone w południowej Polsce, w województwie śląskim.Rybnik składa się z 27 dzielnic zamieszkiwanych przez 140,8 tys. mieszkańców oraz jest siedzibą powiatu rybnickiego ziemskiego.
Reply | Reply with quote | Quote
# Dane statystyczne RybnikDowod OSOBISTY 2014-10-24 16:51
W Rybniku przeważa ludność w wieku produkcyjnym (65%), następnie ludność wieku przedprodukcyjn ym (18%). Najmniejszy udział (17%) ma ludność w wieku poprodukcyjnym. Struktura społeczeństwa Rybnika jest zbliżona do struktury występującej w całym województwie[30 ]. Stopa bezrobocia w grudniu 2013 wynosiła 8,3%, co oznacza, że bez pracy jest 4,8 tyś.
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh