nowy dowod osobisty Olsztyn

Gdzie złożyć wniosek i odebrać  dowód osobisty w Olsztynie?


Urząd Miasta Olsztyna, Referat Dowodów Osobistych

Adres: Pl. Jana Pawła II 1 (pokój 19), 10-101 Olsztyn

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: (89) 527-54-83, (89) 527-31-11, wew. 329, 434

Godziny pracy: poniedziałki - godz. 8.00-18.00; wtorki, środy, czwartki, piątki - godz. 7.30-15.30.

Czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego w Olsztynie

Do 30 dni.

 

Informacje dotyczące dowodu Osobistego Olsztynie

 •     W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.
 •     W przypadku niedopełnienia obowiązku wymiany, dowód osobisty ulega unieważnieniu po upływie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności powodujących jego wymianę. Dla osób, które zgłosiły pobyt czasowy za granicą i nie dopełniły obowiązku jego wymiany, utrata ważności dowodu osobistego następuje po 4 miesiącach od zaistnienia okoliczności powodujących jego wymianę.
 •     Wymianę dowodu osobistego z powodu - administracyjnej zmiany nazwy miejscowości lub nazwy ulicy, zmiany numeru kodu pocztowego, numeru domu, numeru lokalu - opisuje karta Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany innych danych.
 •     Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega sankcjom karnym - zagrożone jest karą ograniczenia wolności do 1 miesiąca lub karą grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie.
 •     Dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy - wójt, burmistrz, prezydent miasta - na podstawie Wniosku o wydanie dowodu osobistego wraz z wymaganymi dokumentami.
 •         Właściwość miejscową ustala się według miejsca pobytu stałego osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego - a w razie braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby.
 •         Jeśli nie można ustalić właściwości miejscowej organu, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w mieście stołecznym Warszawa.
 •         Złożenie wniosku, jak i odbiór dowodu osobistego, może nastąpić za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego Wnioskodawcy.
 •     Ubiegający się o dowód osobisty musi posiadać numer ewidencyjny PESEL.
 •     Dowód osobisty jest ważny:
 •         10 lat od daty jego wydania.
 •         5 lat od daty jego wydania, jeżeli był wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia.
 •         Na czas nieoznaczony, jeżeli był wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jeżeli osoba zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.


Wymagane dokumenty przy nowym dowodzie osobistym

 •     Wypełniony formularz wniosku.
 •     Dowód osobisty podlegający wymianie (do wglądu).
 •     Dwie fotografie (aktualne, wyraźne i jednakowe) o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, równomierne oświetlenie twarzy.
 •     Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii, a mianowicie:
 •         W przypadku wrodzonych lub nabytych wad narządu wzroku można dołączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami pod warunkiem przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności osoby z powodu wady narządu wzroku osoby do 16 roku życia (oryginał do wglądu) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z powodu wady narządu wzroku osoby, która ukończyła 16 lat (oryginał do wglądu).
 •         W przypadku noszenia nakrycia głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można dołączyć fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej (oryginał).
 •     Odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał) - z zastrzeżeniem pkt 7 - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński i urodziły się poza gminą, w której ubiegają się o wydanie dowodu osobistego.
 •     Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (oryginał) - z zastrzeżeniem pkt 7 - w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, rozwiedzionych, wdów i wdowców, jeżeli akt nie został sporządzony w urzędzie stanu cywilnego gminy, w której ubiegają się o wydanie dowodu osobistego.
 •     W przypadku wymiany dowodu osobistego nie dołącza się dokumentów wymienionych w pkt 4 i 5, jeżeli dane osobowe Wnioskodawcy zawarte w dowodzie nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy aktów stanu cywilnego.
 •     W przypadku, gdy dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości, na żądanie organu, należy przedłożyć poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa.


Sposób dostarczania dokumentów do dowodu osobistego Olsztyn

    Formularz w formacie *.pdf jest dostępny tu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
    Wydrukuj blankiet formularza dwustronnie, wypełnij ręcznie, podpisz i złóż osobiście w urzędzie.
    Wymagane dokumenty należy złożyć w urzędzie osobiście w godzinach jego pracy.
    Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego od osób obłożnie chorych i kalekich dokonywane jest na zasadach samodzielnie ustalanych przez poszczególne urzędy. Szczegółowa informacja na ten temat pojawi się po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
    W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat. Jedyną opłatą jest koszt fotografii (w Olsztynie 29,90-49,20zł), można samodzielnie wykonać zdjęcie a następnie wygenerować odbitkę jpg za darmo tu


Informacje na temat przebiegu sprawy i terminu odbioru dowodu osobistego w Olsztynie

    Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście w Olsztynie
    Informacje można uzyskać również telefonicznie dzwoniąc na numer podany w cześniej

Terminy i sposób załatwienia sprawy - dowód osobisty Olsztyn

    Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku (część B formularza), które należy zwrócić przy odbiorze dowodu osobistego.
    Dowód osobisty lub Decyzja o odmowie wydania dowodu osobistego wydawana jest w ciągu miesiąca od złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami). Termin może ulec wydłużeniu do dwóch miesięcy w przypadkach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
    Odmowa wydania dowodu osobistego może nastąpić m.in. w następujących sytuacjach:
        Wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego.
        Wnioskodawca wnioskuje o wydanie dokumentu, którego treść będzie niezgodna z danymi ujawnionymi w rejestrach urzędowych.
    Wnioskodawca odbiera dowód osobisty osobiście w siedzibie urzędu.
    Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód zostaje unieważniony przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm². Unieważniony dowód zostaje zwrócony Wnioskodawcy.

Dowód Osobisty Olsztyn

Comments   

# W Olsztynie, sprawnie dowód osobistyOlsztyn 2013-01-04 22:11
Przyjęli mi fotkę u was zrobioną :lol:

Dziękuję,
Olsztyn Górą,
Fotografia do dowodu super :)
Reply | Reply with quote | Quote
# PAga 2013-06-03 16:31
w ponieddziałki czynne do 17-tej
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh