Gdzie złożyć wniosek i odebrać nowy dowód osobisty Bytom

Aby wymienić dowód osobisty należy zgłosić się osobiście do Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 , 41-902 Bytom, do pokoju 116 i złożyć stosowny wniosek.


Godziny przyjęć wniosków o wydanie dowodu osobistego:

poniedziałki - od godz. 7.30 do godz. 17.30
od wtorku do piątku - od godz. 7.30 do godz. 15.00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32 283-6116, 32 283-6140 

 

PROCEDURA OTRZYMANIA NOWEGO LUB WYMIANY Dowód osobisty Bytom

Osobiście wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Uwaga: Pobrany wniosek (o wydanie dowodu osobistego) należy wydrukować na dwóch stronach 1 kartki.

Do wniosku załącza się:
1) dwie aktualne, wyraźne, jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem). Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności. Natomiast dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej,
2) odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński (z wyjątkiem osób urodzonych w Bytom),
3) odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (z wyjątkiem osób, które zawarły związek małżeński w Bytom),
4) w przypadku wątpliwości organu, na jego żądanie, poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument poświadczający obywatelstwo polskie,
5) jeżeli ostatni dowód osobisty jest wydany przez Urząd Miasta Bytom wówczas  nie żąda się skróconych aktów stanu cywilnego.
 

Termin i sposób załatwienia dowod osobisty Bytom

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy, a w przypadku małoletniego obecności wraz z wnioskodawcą opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.
Wniosek wypełnia i podpisuje wnioskodawca a w przypadku małoletniego wnioskodawca oraz opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy.
Przy uczestnictwie strony, pracownik sporządza formularz (druk ścisłego zarachowania) za pomocą programu informatycznego składający się z części A i B.

W części A umieszcza się dane osobowe, zdjęcie, termin ważności dowodu osobistego, pieczęć wystawcy oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzania formularzy.
Wnioskodawca potwierdza zgodność danych osobowych zawartych w części A formularza własnoręcznym podpisem.

Część B, która zawiera potwierdzenie złożenia wniosku oraz określa termin odbioru dowodu osobistego otrzymuje wnioskodawca.
Przy odbiorze wnioskodawca zwraca część B Formularza, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego (w przypadku zagubienia części B formularza, wnioskodawca składa stosowne oświadczenie, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego).

Dowód osobisty odbiera się osobiście (w każdym mieście Polski w tym Bytom)

Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu osobistego zwraca kartę stałego lub czasowego pobytu.
Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód unieważnia się przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i zwraca z urzędu wnioskodawcy.
Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie zwraca dowód osobisty organowi wydającemu lub polskiej placówce konsularnej.
W przypadku zgonu posiadacza dowodu osobistego, osoba która jest zobowiązana do zgłoszenia zgonu, zwraca dowód osobisty w Urzędzie Stanu Cywilnego w terminie 3 dni od daty zgonu ( w przypadku nie zwrócenia dowodu osobistego, osoba zobowiązana składa oświadczenie na piśmie ).

W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy złożyć wniosek o wymianę, w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentu stwierdzającego zmiany.
W przypadku upływu terminu ważności lub z powodu innej przyczyny utrudniającej posługiwanie się dowodem osobistym, wniosek o wymianę składa się niezwłocznie. Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Podstawa prawna:  
-ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993),
-rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009r.  w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009r. Nr 47, poz. 384).
 
Inne informacje dot. dowód osobisty Bytom

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana posiadać dowód osobisty:

    od ukończenia 18 roku życia,
    osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia, a na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia


Wygląd dowodu osobistego:

Jest to forma spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej dane osobowe, zdjęcie, podpis posiadacza, 3 literową serię, 6-cio cyfrowy numer dowodu osobistego, nazwę organu wydającego, datę wydania i termin ważności oraz elementy zabezpieczające. 

 

Dowód osobisty Bytom

 

Comments   

# mam obywatelstwo wloskiemagda 2013-01-04 21:02
mam pytanie od paru juz lat mam obywatwlstwo wloskie czy tez musze wyrobic nowy dowod osobisty??ja na pamiatke pozostal mi jeszcze stary..."ksiaze czka"
Reply | Reply with quote | Quote
# Herb BytomiaMarek 2013-12-09 13:30
Szanowni uzytkownicy portalu photoid.eu, informujemy że wykonalismy korekte artykułu i usuneliśmy herb Bytomia ponieważ okazało się że zgodnie z uchwałą nr XLII/561/09 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustalenia zasad korzystania z herbu i flagi miasta Bytomia z dnia 28 stycznia 2009 roku nie można bez zgody umieszczać herbu Bytomia. Serdecznie przepraszamy wszystkich odwiedzających strone, herb Bytomia był jedynie - "graficzną" idetyfikacją miasta i został pobrany z wikipedii. Dziekujemy za wszystkie konstruktywne uwagi.
Reply | Reply with quote | Quote
# 21 wiek?Maciek 2014-02-05 10:51
30 mln rocznie za utrzymanie infrastruktury elektronicznej "e-urząd", wszystko z naszych podatków. W praktyce trzeba osobiście z papierową wersją wniosku przychodzić. Skandal.
Reply | Reply with quote | Quote
# odbiórbeti 2014-06-02 20:27
Czy dowód osobisty może odebrać moja mama z upoważnieniem moim?
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh