Wymagane dokumenty przy wyrabianiu dowodu osobistego w Łodzi i nie tylko

 

  •     Wypełniony czytelnie „wniosek o wydanie dowodu osobistego”.
  •     Dwie jednakowe, aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
  •     Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które ubiegają się o dowód osobisty po raz pierwszy i nie wstąpiły w związek małżeński.
  •     Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.
  •     UWAGA!
  •     Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych w pkt. 3 i 4, jeżeli sporządzone zostały w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.
  •     Dowód osobisty do okazania w przypadku jego wymiany.
  •     Na żądanie organu: poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.


Wniosek składa się osobiście – format A4, dwustronnie drukowany. Osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 roku życia składa wniosek w obecności rodziców lub opiekunów prawnych. Małoletni, który ukończył 13 lat wniosek składa w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Spraw Obywatelskich Oddział Dowodów Osobistych
al.Piłsudskiego 100
92-326 Łódź
adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gdzie złożyć wniosek o dowód osobisty w Łodzi?

Delegatura Łódź - Bałuty,
ul. Zachodnia 47 (II piętro, okienka 3, 4), 91-065 Łódź
(42) 638-50-50, (42) 638-50-53     
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
Poniedziałki, środy, piątki - godz. 8.00-16.00; wtorki - godz. 9.00-17.00; czwartki - godz. 8.00-17.00

Delegatura Łódź - Górna,
al. Politechniki 32 (I piętro, pokój 101), 90-980 Łódź     
(42) 638-56-19, (42) 638-56-05     
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
Poniedziałki, środy, piątki - godz. 8.00-16.00; wtorki - godz. 9.00-17.00; czwartki - godz. 8.00-17.00

Delegatura Łódź - Polesie,
ul. Krzemieniecka 2B (parter, okienka A, B, C), 94-030 Łódź
(42) 638-52-04, (42) 638-52-11     
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
Poniedziałki, środy, piątki - godz. 8.00-16.00; wtorki - godz. 9.00-17.00; czwartki - godz. 8.00-17.00

Delegatura Łódź - Śródmieście,
ul. Piotrkowska 153 (parter, pokój 001), 90-440 Łódź     
(42) 638-57-01, (42) 638-57-11     
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
Poniedziałki, środy, piątki - godz. 8.00-16.00; wtorki - godz. 9.00-17.00; czwartki - godz. 8.00-17.00

Delegatura Łódź - Widzew,
al. Piłsudskiego 100 (II piętro, pokoje 37, 38), 92-326 Łódź
(42) 638-53-34, (42) 638-53-38     
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
Poniedziałki, środy, piątki - godz. 8.00-16.00; wtorki - godz. 9.00-17.00; czwartki - godz. 8.00-17.00

 

Opłata za dowód osobisty Łódź

Od dnia 01.01.2010 r. Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.

Dowód odbiera się osobiście.

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.

Dowód osobisty wydany osobie przed ukończeniem 18 roku życia jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 lat życia jest ważny bezterminowo.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 1964/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego może zostać dokonane w dowolnej lokalizacji Oddziału Dowodów Osobistych na terenie Miasta Łodzi.

Dowód osobisty podlega wymianie:

    w razie zmiany danych, które zamieszczane są w dowodzie osobistym - wniosek należy złożyć w terminie 14 dni
    w razie uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - wniosek należy złożyć niezwłocznie
    z powodu upływu ważności dowodu osobistego - wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem jego ważności.

Dowody osobiste podlegają unieważnieniu z urzędu:

Po upływie 3 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, w przypadku nie złożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę (4 miesiące dla obywateli przebywających poza granicami kraju), licząc od daty zaistnienia zmiany

Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
    Rozporządzenie Rady Ministrów z 06 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384) 

Comments   

# wniosek o wydanie DSFranciszek 2013-02-19 19:52
Nie rozumiem, dlaczego wniosek o wydanie Dowodu Osobistego nie jest dostępny na stronie internetowej UMŁ?
Franciszek Sztabinski
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh