nowy dowod osobisty Ruda Slaska

Miejsce skłądania wniosku i odbioru dowodu osobistego w Rudzie Śląskiej

Urząd Miasta Ruda Śląska
Branże w których działa firma:
Urząd Miasta /
ul.Pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska
tel. 32 244 90 00 do 10
tel.kom.  fax 32 248 73 48

Strona internetowa: www.rudaslaska.pl
Godziny otwarcia:
pn, wt i śr 8:00 - 16:00, czw. 8:00 - 18:00, pt 8:00 - 14:00

Wymagane dokumenty by otrzymać nowy dowód osobisty Ruda Śląska

  •     Wypełniony formularz wniosku.
  •     Dowód osobisty jeśli podlegający wymianie (do wglądu) nie dotyczy pierwszego wyrobienia dowodu lub zagubienia

    Dwie fotografie (aktualne, wyraźne i jednakowe) o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, równomierne oświetlenie twarzy
 Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii, a mianowicie:
        W przypadku wrodzonych lub nabytych wad narządu wzroku można dołączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami pod warunkiem przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności osoby z powodu wady narządu wzroku osoby do 16 roku życia (oryginał do wglądu) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z powodu wady narządu wzroku osoby, która ukończyła 16 lat (oryginał do wglądu).
        W przypadku noszenia nakrycia głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można dołączyć fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej (oryginał).

  •     Odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał) - z zastrzeżeniem pkt 7 - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński i urodziły się poza gminą Ruda Śląska, w której ubiegają się o wydanie dowodu osobistego.

    Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (oryginał) - z zastrzeżeniem pkt 7 - w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, rozwiedzionych, wdów i wdowców, jeżeli akt nie został sporządzony w urzędzie stanu cywilnego gminy Rudzie Śląskiej, w której ubiegają się o wydanie dowodu osobistego.
    W przypadku wymiany dowodu osobistego nie dołącza się dokumentów wymienionych w pkt 4 i 5, jeżeli dane osobowe Wnioskodawcy zawarte w dowodzie nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy aktów stanu cywilnego.

  •     W przypadku, gdy dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości, na żądanie organu, należy przedłożyć poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa.

Sposób dostarczania dokumentów do dowodu osobistego Ruda Śląska

  •     Formularz w formacie pdf
  •     Wydrukuj blankiet formularza dwustronnie, wypełnij ręcznie, podpisz i złóż osobiście w urzędzie.
  •     Wymagane dokumenty należy złożyć w urzędzie osobiście w godzinach jego pracy.
  •     Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego od osób obłożnie chorych i kalekich dokonywane jest na zasadach samodzielnie ustalanych przez poszczególne urzędy. Szczegółowa informacja na ten temat pojawi się po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
  •     W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.


Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

    Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku (część B formularza), które należy zwrócić przy odbiorze dowodu osobistego.
    Dowód osobisty lub Decyzja o odmowie wydania dowodu osobistego wydawana jest w ciągu miesiąca od złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami). Termin może ulec wydłużeniu do dwóch miesięcy w przypadkach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
    Odmowa wydania dowodu osobistego może nastąpić m.in. w następujących sytuacjach:
        Wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego.
        Wnioskodawca wnioskuje o wydanie dokumentu, którego treść będzie niezgodna z danymi ujawnionymi w rejestrach urzędowych.
    Wnioskodawca odbiera dowód osobisty osobiście w siedzibie urzędu.
    Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód zostaje unieważniony przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm². Unieważniony dowód zostaje zwrócony Wnioskodawcy.

Informacje na temat przebiegu sprawy

    Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
    Informacje można uzyskać również telefonicznie, podany telefon na górze

Informacje dodatkowe dot. dowodu osobistego w Ruda Śląska

    W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.
    W przypadku niedopełnienia obowiązku wymiany, dowód osobisty ulega unieważnieniu po upływie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności powodujących jego wymianę. Dla osób, które zgłosiły pobyt czasowy za granicą i nie dopełniły obowiązku jego wymiany, utrata ważności dowodu osobistego następuje po 4 miesiącach od zaistnienia okoliczności powodujących jego wymianę.
    Wymianę dowodu osobistego z powodu - administracyjnej zmiany nazwy miejscowości lub nazwy ulicy, zmiany numeru kodu pocztowego, numeru domu, numeru lokalu - opisuje karta Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany innych danych.
    Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega sankcjom karnym - zagrożone jest karą ograniczenia wolności do 1 miesiąca lub karą grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie.
    Dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy - wójt, burmistrz, prezydent miasta - na podstawie Wniosku o wydanie dowodu osobistego wraz z wymaganymi dokumentami.
        Właściwość miejscową ustala się według miejsca pobytu stałego osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego - a w razie braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby.
        Jeśli nie można ustalić właściwości miejscowej organu, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w mieście stołecznym Warszawa.
        Złożenie wniosku, jak i odbiór dowodu osobistego, może nastąpić za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego Wnioskodawcy.
    Ubiegający się o dowód osobisty musi posiadać numer ewidencyjny PESEL.
    Dowód osobisty jest ważny:
        10 lat od daty jego wydania.
        5 lat od daty jego wydania, jeżeli był wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia.
        Na czas nieoznaczony, jeżeli był wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jeżeli osoba zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.

 

Ruda Śląska Dowód Osobisty

Comments   

# Ruda Kasiaruda 2013-02-15 10:25
8)

Rudzie Śląskiej, Pan Stasiu robi fotografie takie iż nie przyleli mi w urzędzie, dopiero jak zrobiłam sobie sama i wykadrowałam i przyjeli
Reply | Reply with quote | Quote
# Ruda ŚląskaDowod OSOBISTY 2014-10-24 16:54
Miasto ze względu na swoje położenie w centrum konurbacji górnośląskiej jest miejscem dogodnym dla podejmowania działalności inwestycyjnej. Dodatkowym atutem jest autostrada A4 (południowe dzielnice miasta) oraz Drogowa Trasa Średnicowa (północne dzielnice).

W Rudzie Śląskiej działalność małych i średnich przedsiębiorstw wspierana jest przez Rudzką Agencję Rozwoju „Inwestor”, Rudzki Inkubator Przedsiębiorczo ści
Reply | Reply with quote | Quote
# Ruda ŚląskaDowod OSOBISTY 2014-10-24 16:56
Około 30 km od Rudy Śląskiej znajduje się międzynarodowy port lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach. Port lotniczy posiada dwa terminale.

Ponadto w odległości ok. 70 km od Rudy Śląskiej znajduje się także międzynarodowy port lotniczy Ostrava-Mošnov oraz w odległości 80 km międzynarodowe lotnisko w Krakowie-Balica ch.
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh